Scientific research, State management service

Nghiên cứu & Quản lý khoa học

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

Kết quả nghiên cứu khoa học

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ. Hàng năm, Viện đều triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chế độ quy định của nhà nước, từ việc xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ đến tổ chức triển khai và quản lý, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ.
Trong giai đoạn 2010-2014, các đơn vị thuộc Bộ đã chủ trì thực hiện nhiều Chương trình cấp Bộ, đề tài độc lập cấp nhà nước về những vấn đề cơ bản và cấp bách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Đã tổ chức triển khai và nghiệm thu đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập đơn vị hành chính các cấp, đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển đất nước”; “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” “Chính sách trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội” và hiện đang triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước…”.
Trong giai đoạn 2010-2014, đã tổ chức triển khai 61 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (năm 2011: 12 đề tài, năm 2012: 14 đề tài , năm 2013: 18 đề tài và năm 2014: 17 đề tài). Về cơ bản, các đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành như tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chính quyền địa phương, công chức, công vụ, cải cách hành chính, tiền lương, hội và các tổ chức phi chính phủ, văn thư lưu trữ nhà nước.
Đồng thời, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ như:
– Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã thực hiện 02 đề tài cấp bộ; Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ; tổ chức Hội thảo khoa học: “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”; phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tập bài giảng tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng gồm 6 chuyên đề.
– Ban Tôn giáo Chính phủ đã triển khai 25 dự án, đề án, dự án, trong đó có 18 đề án, dự án đã nghiệm thu, tập trung nghiên cứu về những vấn đề lý luận trong quan hệ nhà nước và giáo hội nói chung; sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta về mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức tôn giáo phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; dự báo tình hình tôn giáo trong những thập kỷ tới, tác động của tình hình thế giới và trong nước đối với tôn giáo Việt Nam; xu hướng quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức tôn giáo Việt Nam; nghiên cứu chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp…

– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã triển khai 9 đề tài nghiên cứu cấp Bộ (đã nghiệm thu 4 đề tài), 02 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và 6 chuyên đề. Đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ; TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ; TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ và tiếp tục triển khai xây dựng 03 Tiêu chuẩn cơ sở về: Sổ xuất/nhập tài liệu lưu trữ phục vụ chuyên môn (TCCS 01/VTLTNN:2013), Sổ nhập tài liệu lưu trữ (TCCS 02/VTLTNN:2013), Sổ giao/nhận tài liệu lưu trữ giữa Phòng Bảo quản và Phòng Đọc (TCCS 03/VTLTNN:2013); biên soạn và xuất bản các ấn phẩm như: “Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn hiện hành về văn thư, lưu trữ”; “Các công trình nghiên cứu khoa học của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 1962 – 2012”; tổ chức được 05 hội thảo khoa học trong nước và 02 hội thảo khoa học quốc tế.

xây dựng công trình

– Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã chủ trì xây dựng và trình Bộ Nội vụ ban hành 15 bộ chương trình và 18 bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tham gia nghiên cứu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (trong đó 02 đề tài đã nghiệm thu và đạt loại khá, 01 đề tài đang chờ nghiệm thu chính thức và 02 đề tài đang triển khai thực hiện); tổ chức triển khai xây dựng 28 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 6 đề án cấp Bộ trong đó đã hoàn thành 3 đề án.
– Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức triển khai 13 đề tài cấp Bộ trong đó có 02 đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu, đạt loại Tốt, Khá; 40 đề tài cấp Trường trong đó có 21 đề tài cấp Trường đã được nghiệm thu, gồm có 03 đề tài đạt loại Xuất sắc, 12 đề tài đạt loại Tốt, 06 đề tài đạt loại Khá. Bên cạnh đó, đã biên soạn giáo trình, tập bài giảng với số lượng 50 đầu sách. Đăng tải 250 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, 03 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, đang triển khai 05 đề án, dự án, cùng với nhiều hội thảo khoa học là diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật được tổ chức hàng năm với quy mô cấp trường và cấp khoa.
Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện các đề án, dự án điều tra cơ bản, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành như: Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND các cấp; Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức; Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế; Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã.
Kết quả thực hiện các đề án, dự án đã giúp không chỉ tổng hợp, cập nhật các số liệu điều tra cơ bản, mà còn góp phần cung cấp luận cứ khoa học có giá trị thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nhà nước của Chính phủ và Bộ, ngành.

Công tác quản lý khoa học

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã phối hợp có hiệu quả với đơn vị thuộc Bộ (các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ) và các đơn vị trực thuộc Bộ như Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc quản lý và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, gắn nghiên cứu khoa học với công tác xây dựng, hoạch định chính sách của các đơn vị. Các hoạt động xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ, tổ chức triển khai và quản lý, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, chế độ quy định.
Hội đồng khoa học Bộ được kiện toàn và đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về những vấn đề khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ.
Trong giai đoạn 2010-2014, đã tiếp tục thực hiện đổi mới trong hoạt động quản lý khoa học, công nghệ của Bộ. Năm 2012, Viện Khoa học tổ chức nhà nước xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành “Quy định tạm thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ” của Bộ. Từ năm 2012 đến nay đã tổ chức thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất (theo hình thức đấu thầu) chủ trì thực hiện 13 đề tài khoa học cấp Bộ.
Trong thời gian qua, Viện luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác khoa học của Bộ như xây dựng phương hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Bộ, tổng hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học để Hội đồng khoa học Bộ xem xét và trình lãnh đạo Bộ quyết định. Đã trình xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2020 (Quyết định số 2170/QĐ-BNV ngày 26/12/2013).
Hàng năm, Viện đều có các buổi giao ban khoa học định kỳ với chủ nhiệm các đề tài và thủ trưởng đơn vị chủ trì, các buổi làm việc với lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm theo dõi, nắm tình hình và gắn nghiên cứu khoa học với công tác xây dựng, hoạch định chính sách của các đơn vị.

Scroll to Top