IBST/S BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY NHIỆT ĐIỆN

IBST/S BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY NHIỆT ĐIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ KHÁC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG CHUA PHÈN – ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Để tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện và các giải pháp đồng bộ khác nhằm nâng cao chất lượng, bảo vệ các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng chua phèn – Đồng bằng sông Cửu Long” này được IBST/S thực hiện trong vòng 2 năm do Thạc sĩ Uông Hồng Sơn làm chủ nhiệm đề tài. Trong thời gian đề tài được thực hiện ông Sơn cùng các cộng sự của mình đã có những chuyến đi thực tế, nghiên cứu tài liệu cùng với việc thực hiện những thí nghiệm quan trọng để  cho ra kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhất.

Vào ngày 05/10/2021 đề tài đã được Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện. Buổi nghiệm thu được Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì. 

Thạc sĩ Uông Hồng Sơn, chủ nhiệm đề tài cho biết lý do mà ông và những công sự của mình thực hiện đề tài này là vì “ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Do đặc điểm và điều kiện địa lý, môi trường đất và môi trường nước tại nhiều nơi của vùng bị nhiễm mặn, chua phèn. Các công trình xây dựng có sử dụng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong khu vực này có nguy cơ bị ăn mòn bởi xâm thực chua phèn, cần có các nghiên cứu tổng thể nhằm tìm giải pháp đồng bộ, đảm bảo chất lượng kết cấu và độ bền lâu theo thiết kế. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật cho bê tông ở những môi trường đặc thù như vùng bị chua phèn hay vừa bị nhiễm mặn vừa bị chua phèn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn ít, hạn chế.” 

Trong buổi họp nhiều thành viên trong ban đánh giá đã cho thấy sự đồng tình, đánh giá cao độ thực tiễn và sự cần thiết của đề tài. Kết quả của việc nghiên cứu là báo cáo tổng kết đề tài và Chỉ dẫn kỹ thuật “Bảo vệ kết cấu bê tông, bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Trong báo cáo đã nêu rõ được mức độ nhiễm phèn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và sự ảnh hưởng của môi trường chua phèn đến các tính chất của bê tông và bê tông cốt thép từ đó cho thấy được tính cấp thiết của đề tài này. Đề tài đã cho thấy được tính chất của bê tông dùng tro bay bên cạnh đó còn khảo sát tính chất của nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu. Một trong những nội dung quan trọng nhất của đề tài là đã tìm ra được giải pháp đồng bộ vật liệu, thiết kế, thì công để nâng cao và bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn và biên soạn được Chỉ dẫn kỹ thuật. 

Nghiên cứu đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức độ loại khá. Ngoài những đánh giá cao thì bên cạnh đó đề tài còn có những điểm cần khắc phục. Hội đồng cũng đề nghị nhóm đề tài chỉnh sửa, bổ sung để báo cáo hoàn thiện hơn. Sau khi bổ sung, sửa chữa, hoàn thành thì kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao cho các đơn vị tư vấn thiết kế và doanh nghiệp sản xuất bê tông phục vụ công trình xây dựng chịu tác động của đất chua phèn, thường xuyên hoặc có chu kỳ của nước chua phèn.

Đây cũng là một trong nhiều đề tài thành công, đem lại nhiều ý lợi ích trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trong những năm qua. Sự thành công của đề tài đã góp phần tạo động lực cho các cán bộ của IBST/S tham gia nghiên cứu, thực hiện những đề tài hay, thực tiễn hơn trong thời gian tới. 

Scroll to Top