Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Theo văn bản 499/ GĐ- GDD3, Cục giám định nhà nước đã gửi bản dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng tới nhiều đơn vị liên quan trực thuộc Bộ trong đó có Viện Khoa học CNXD – Phân viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) đóng góp ý kiến để chuẩn bị cập nhật thông tư mới.

Scroll to Top