IBST/S là thành viên của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

Vào ngày 15/06/2021 Phân viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) đã nhận được giấy chứng nhận là một đơn vị thành viên của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – VN BAC – Bộ Xây Dựng. IBST/S là đơn vị có chức năng hoạt động trong lĩnh vực kiểm định được thành lập theo quy định của pháp luật.  Chúng tôi là đơn vị đi đầu trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng công trình phía Nam, có đầy đủ cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn kỹ thuật phục vụ cho kiểm định. Chính vì những lý do trên IBST/S đã được giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng – Cơ quan thường trực Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng phía nam xét chứng nhận là một thành viên của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam. Đây là động lực để IBST/S nâng cao, phát triển hơn nữa trong chặng đường tiếp theo của công ty.

Scroll to Top